Products

产品详细

  该诗通首比体,借蘼芜道断喻嫔妃受帝王戏弄终遭丢掉的不幸运道。前六句是第一层道理。起先二句写纨扇本质之美;从织机上新裁(裂)下来的一块齐邦生产的精巧丝绢,像霜雪平常昭着皎白。纨和素,皆精巧柔细的丝绢,快彩平台原来就皎白无瑕,特别是“新”织成,又是以盛产丝绢著称的齐邦的名产,当然就特别无懈可击,“鲜洁如红笺小字。说尽一生意。鸿雁正在云鱼正在水。忧伤此情难寄。 br夕阳独倚西楼。遥山恰对帘钩。人面不知那处,绿波照旧东流。 ——宋代·晏殊《清平乐·红笺小字》

  春水迷天,桃花浪、几番风恶。云乍起、远山遮尽,晚风还作。绿卷芳洲生杜若。数帆带雨烟中落。傍从来、沙觜共停桡,伤流散。 br寒犹正在,衾偏薄。肠欲断,愁难著。倚篷窗无寐,引杯孤酌。寒食清明都过却。最怜轻负年时约。念小楼、竟日望归舟,人如削。 ——宋代·张元干《满江红·自豫章阻风吴城山作》

  寒犹正在,衾偏薄。肠欲断,愁难著。倚篷窗无寐,引杯孤酌。寒食清明都过却。最怜轻负年时约。念小楼、竟日望归舟,人如削。

  曾伴浮云归晚翠,快彩平台犹陪斜阳泛秋声。br世间无穷图画手,一片难受画不行。 ——唐代·高蟾《金陵晚望》