Products

产品详细

  君不睹黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不睹高堂明镜悲白首,朝如青丝暮成雪。 人生欢喜须尽欢,莫使金樽空对月。 禀赋我材必有效,掌珠散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑役夫,丹邱生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟胀馔玉亏损贵,希望长醉不肯醒。 古来圣贤皆寥寂,惟有饮者留其名。 陈王从前宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,掌珠裘。

  jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí 。 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng 。 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng 。 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó 。 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú 。

  hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

  你莫非看不睹那黄河之水从天上飞跃而来,波涛翻腾直奔东海,再也没有回来。你没睹那年迈的父母,对着明镜感伤本身的白首。年青时的满头青丝而今已是皎皎一片。(喻意芳华短暂)(以是)人生…详情

  唐玄宗天宝初年,李白由羽士吴人筠保举,由唐玄宗招进京,命李白为供奉翰林。不久,因显贵的谗悔,于天宝三年(744年),李白被排出出京,唐玄宗赐金放还。尔后,李白正在江淮一带勾留,思念极…详情

  将进酒,唐代以前乐府歌曲的一个标题,实质人人咏唱喝酒放歌之事。正在这首诗里,李白“借题阐发”借酒浇愁,抒发本身的愤激心情。这首诗尽头情景的展现了李白桀骜不驯的性格:一方面临本身充满自…详情

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,本籍陇西成纪(今甘肃省天水县相近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。当年正在蜀中就学漫逛。青年时候,早先漫逛宇宙各地。天宝初,因羽士吴筠的保举,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特别礼遇。但因显贵阻挡,不久即遭谗离职,永恒逛…详情